USLOVI TRANSFERA LKV TEHNOLOGIJE

LKV SISTEM (žig i model konektera) je zaštićen kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu, a zastupnik ovog sistema je preduzeće LKV CENTAR d.o.o. iz Beograda.

Transfer i plasman LKV tehnologije obuhvata sledeće parametre:

  • korišćenje LKV-C konektera, kao spojnog sredstva, u proizvodnji LKV konstrukcija - LKV SISTEMA, kao registrovanog patenta, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o patentima, žigovima i modelima i uzorcima SL. List SRJ br. 15 (24/03/95 godine),
  • preciziranje međusobnih odnosa, obaveza i interesa u plasmanu LKV SISTEMA,
  • isporuka opreme i softvera,
  • servisiranje proizvodnje,
  • stručna pomoć korisniku od strane LKV CENTRA,
  • kupoprodajni uslovi.

Obaveze koje prihvata LKV CENTAR pri transferu LKV tehnologije:

Isporuke Korisniku, u ugovorenom roku, opreme za proizvodnju LKV konstrukcija, koju čine: hidraulička presa od 25t za utiskivanje konektera sa agregatom i pokretnim portalom, po kome se kreće presa, 2 velika i 15 malih radnih stolova (komplet sa stegama za fiksiranje stolova i ekscentriran za formiranje šablona), električne makaze za formatizovanje LKV-C konektera, softvera za automatski dizajn u sistemu LKV (autorizovani prgramski paket za statičku analizu, dimenzionisanje, proveru naprezanja i izradu tehničke i radioničke dokumentacije), kao i da isporuči 1000 kg spojnog sredstva LKV-C konektera u tablama dimenzija 184x1300 mm.

Pružanje sve stručne pomoći za definisanje uslova proizvodnje, obuka i priprema kadrova za ovladavanje tehnikom formiranja (proizvodnje) nosača primenom LKV tehnologije, kao i priprema kadrova za pripremu LKV konstrukcija primenom LKV programskog paketa za statičku analizu i izradu tehničke dokumentacije.

Predaja Korisniku sve potrebne tehničke tehnološke dokumentacije potrebne za regularnu organizaciju proizvodnje u skladu sa TEHNIčKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I MONTAŽU LAKIH KROVNIH VEZAČA - SISTEMA LKV.

Izrada i dostava, po zahtevu korisnika, potrebne detaljne tehničke i radioničke dokumentacije za proizvodnju tipskih i atipičnih oblika LKV nosača.

Neograničena isporuka LKV-C konektera, a na zahtev Korisnika.
Permanentni rad na usavršavanju i poboljšanju spoljnog sredstva i redovna dostava Korisniku izveštaja o po stignutim rezultatima.
Aktivno učešće u razvoju sistema, njegovom usavršavanju i u praćenju zbivanja u domaćem i svetskom građevinarstvu.

Pružanje bezrezervne i neophodne stručne pomoći u svakoj akciji čiji je cilj plasman i primena sistema u građevinarstvu, kao i u vršenju projektantskog nadzora u proizvodnji i montaži LKV SISTEMA.
Potpuna zaštita interesa korisnika na planu plasmana LKV sistema.
LKV CENTAR zadržava pravo na samostalnu proizvodnju LKV-C konektera - specijalnog spojnog sredstva za formiranje čvornih veza ili nastavaka štapova nosača.

Svoj interes i naknadu za plasman LKV tehnologije i primenu LKV-C konektera u proizvodnji LKV konstrukcija, LKV CENTAR ostvaruje putem plasmana LKV-C konektera, koje je Korisnik obavezan da koristi u organizaciji svoje proizvodnje.

Obaveze koje Korisnik prihvata pri preuzimanju LKV tehnologije:

- da organizuje proizvodnju elemenata iz Sistema LKV prema definisanim TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I MONTAŽU LAKIH KROVNIH VEZAČA - SISTEMA LKV i obezbedi sve neophodne uslove za uspešnu i pravilnu proizvodnju,
- da kao spojno sredstvo za formiranje čvornih veza i nastavaka štapova elemenata LKV konstrukcije isključivo koristi konektere tipa LKV-C, čiji je proizvođač LKV CENTAR,
- da za izradu tehničke, radioničke i sve druge neophodne dokumentacije koristi isključivo LKV programski paket za statičku analizu i izradu tehničke dokumentacije, čiji je autor LKV CENTAR,
- da proizvodnju, transport i montažu LKV nosača organizuje prema kriterijumima LKV tehnologije, da brine o standardnom kvalitetu proizvoda, da štiti ime i ugled LKV tehnologije, da u tom smislu obezbeđuje ovlašćenim predstavnicima LKV CENTRA nesmetan uvid u kompletan proces proizvodnje i primene LKV SISTEMA u celini,
- da razradi spostveni sistem za marketinški nastup na tržištu, da propagira sistem u okvirima svojih mogućnosti i da u permanentnoj saradnji sa LKV CENTROM radi na unapređenju LKV tehnologije,
- da bez pismene saglasnosti LKV CENTRA ne može da otuđi ili prepusti LKV opremu i tehnologiju trećem licu.
- da štiti interese LKV CENTRA

Naknada LKV CENTRU od strane korisnika, za korišćenje LKV tehnologije, opreme i softvera, u obimu koji je definisan prethodnim uslovima definiše se posebnim ugovorom o transferu.

Korisnik se, takođe, obavezuje da pri proizvodnji i plasmanu LKV SISTEMA, koristi propisane kvalitete drvene građe i da se u potpunosti pridržava načela, da je proizvodnja elemenata LKV sistema strogo kontrolisani tehnološki postupak, koji daje standardni kvalitet u svemu prema odgovarajućim normama i standardima, odnosno prema TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU TRANSPORT I MONTAŽU LAKIH KROVNI VEZAčA - SISTEMA LKV.

 

Eventualne štete, nastale nepoštovanjem odredaba o plasmanu i primeni LKV tehnologije, po pitanju tačnosti izrađene dokumentacije i kvaliteta proizvedenih nosača ili drugih problema, snosi ona strana, za koju se komisijski utvrdi da je štetu i prouzrokovala.

 

Slika 01
.: Krojenje štapova za LKV nosače

Slika 02
.: Fleksibilni cirkular

Slika 03
.: Presa za utiskivanje konektera

Slika 04
.: Mašinske makaze za formatiranje konektera

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...