Konstruktivni sistemi

KONSTRUKTIVNI SISTEMI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA

Mora se reći da je kroz razvojni period, poslednjih pedesetak godina, postojao izvesni otpor prema ovoj vrsti konstrukcijskog materijala, prema većoj primeni drveta u arhitekturi i građevinarstva, i to najčešće iz redova stručnjaka. Za ovakvu situaciju su donekle bile krive i naše tehničke škole i fakulteti koji stvarali tehnički kadar orijentisan isključivo prema betonu i čeliku i konvencionalnom načinu izgradnje.

Ljudi koji se bave projektovanjem i građenjem objekata od Lepljenog Lameliranog Drveta morali su biti veliki entuzijasti da bi realizovali svoje ideje. Morali su biti spremni na prihvatanje drugačijeg načina projektovanja, prihvatanje nestandardnih tehnoloških postupaka u montaži, u sistemima izvođenja veza i nastavaka elemenata konstrukcije. Čini se da su nepoznavanje konstruktivnih sistema i teškoće u primeni adekvatnih rešenja za objekte u drvetu bili značajan kamen spoticanja. Ti sistemi, iako poznati u teoriji konstrukcija, se značajno razlikuju od konstruktivnih sistema u klasičnom materijalu zbog posebnih tehničkih i tehnoloških uslova koje nameće drvo kao materijal.

Prihvatanje novih tehnologija zahteva određeni stepen prekvalifikacije stručnjaka koji su dobar deo svog radnog veka proveli projektujući i konstruišući objekte u betonu i čeliku. Za tako nešto je svakako potreban i određeni napor i odlučnost da se u primeni konstrukcijskih materijala isključe sve predrasude. Na pragu novog milenijuma, nakon razvojnog perioda kroz koji je utrt put primeni drveta u arhitektonskom i građevinskom inžinjerstvu, nameće se zaključak da ovoj tehnologiji građenja predstoji lepa budućnost.

Razlog za optimizam se zaniva na podacima da je u Sremskoj Mitrovici otvorena fabrika Lepljenih konstrukcija, istina skromnih kapaciteta, a da u Beogradu i većem broju vojvođanskih gradova postoje fabrike savremenih konstrucija u drvetu. Optimizam se zasniva i na značajnijoj orijentaciji u edukaciji budućih arhetakata i građevinaca, koji se kroz svoje školovanje, sreću sa veoma ozbiljnim terijskim i praktičnim predmetima iz oblasti građenja u drvetu, bilo da je reč o osnovnom univrzitetskom školovanju ili edukaciji na višim nivoima.

Konstruktivni sistemi koji se najčešće sreću u objektima od drveta su po pravilu linijski nosači i potpuno su prilagođeni tehnologiji proizvodnje konstrukcija, transportnim uslovima i uslovima montaže.

Pored veoma detaljno definisane tehnologije proizvodnje elemenata lepljenih konstrukcija transport je jedan od bitnijih uslova pri koncipiranju konstruktivnog sistema i neretko može da bude i jedan od glavnih razloga pri izboru konstruktivnog sistema. Naši putevi dozvoljavaju transport elemenata maksimalne dužine 27.00 m od fabrike lepljenih konstrukcija do lokacije objekta. Zbog toga se u sistemu konstrukcije moraju predvideti montažni nastavci ili se sistem mora tako koncipirati da se na određenim mestima pojave zglobne veze štapova kako bi se izbegla montaža skupih i komplikovanih montažnih nastavaka štapova.

Iz ovog razloga čini se da Gerberov nosač, kao statički sistem, doživljava ponovni uspon. Lučni nosači, sa pravim ili zakrivljenim štapovima, sa zategom ili bez nje, su najčešći statički sistemi. činjenica da se štapovi mogu izvoditi sa jednostrukom, dvostrukom ili višestrukom krivinom, da ne moraju biti ravni, a da to ne zahteva poseban napor pri izvođenju i da je tehnika izgradnje u svemu montažna, pruža projektantima mogućnost posebnog obikovnog izražavanja, a konstruktorima mogućnost prilagođavanja sistema najprirodnijem toku sila.

Ima pokušaja, vrednih pažnje, da se ostvare i sistemi kakvi su, na primer, lančanice, rebrasti hiperbolični paraboloidi, sandučasti preseci u drvetu ili šper-ploči, pa čak i ljuske u drvetu sa postavljanjem lamela u više redova, sa orijentacijom vlakanaca u više pravaca...

Treba istaći da rasponi i preko 100m danas ne predstavljaju nikakav tehnološko - tehnički problem, čak ni u našim uslovima.

Kako je Lepljeno Lamelirano Drvo industrijski proizvod, koji podleže brojnim kontrolama i testovima nikako se ne sme sumnjati u standardnost kvaliteta, što svakako dozvoljava racionalnije korišćenje materijala i sniženje vrednosti koeficijenata sigurnosti u odnosu na masivno drvo.

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...