Tehnički uslovi

TEHNIČKI USLOVI ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I MONTAŽU LAKIH KROVNIH VEZAČA
SISTEM LKV

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva - metalnog LKV-C konektera, kojim se formiraju čvorne veze štapova rešetkastog statičkog sistema sa štapovima ispune, gornjeg i donjeg pojasa u jednoj ravni.

1. PROJEKTOVANJE

Laki krovni nosači - sistem LKV - čine familiju krovnih rešetekastih nosača koji se proizvode industrijskim putem u velikim serijama, transportuju do gradilišta i montiraju na objektu, po pravilima koji važe za otvorenu prefabrikovanu gradnju. Primenom nosača u LKV sistemau izvode se krovovi sa stambenim i bez stambenog potkrovlja, jednovodni, dvovodni, četvorovodni i krovovi složenog oblika.
Konstruktivni sistem je po pravilu predstavljen rešetkastim nosačem sa potpunom ili delimičnom triangulacijom štapova ispune. Statički sistem, pored proste grede, koja čini standardni statički sistem, može biti i poligonalna prosta greda, dvozglobni i trozglobni luk. LKV nosači se proračunavaju za stalna krovna i plafonska opterećenja i propisana klimatska opterećenja za najmanje dve sheme opterećenja:

I shema: g + s (stalno krovno opterećenje i sneg) i
II shema: g ± w (stalno krovno i vetar s leva).


Za ekstremne statičke uticaje dimenzionišu se štapovi gornjeg i donjeg pojasa i štapovi ispune u skladu sa odredbama JUS U.C9. 200 i JUS U.C9. 300 i EUROCOD 5 - Proračun drvenih konstrukcija, uz upotrebu četi-narske građe (jela, smreka) II kvalitetne klase. Za ekstremne čvorne sile proračunava se veza stapova metalnim LKV - konekterima u svemu prema USLOVIMA ZA KONSTRUSANJE VEZA METALNIM LKV - C KONEKTERIMA. Za proračun, dimenzionisanje štapova i veza koristi se Programski paket za automatski dizajn LKV sistema, čiji je vlasnik LKV CENTAR d.o.o.
Sastavni deo projektne dokumentacije za krovnu strukturu u sistemu LKV moraju da čine:

  1. Statički proračun, kojim su definisani svi ulazni podaci o nosaču i opterećenju, rezultati proračuna sila u štapovima i čvorovima, dokaz dimenzija štapova sa stepenom iskorišćenja poprečnog preseka svakog štapa sistema.
  2. Osnova krovne konstrukcije sa planom pozicija,
  3. Sistemna linija nosača sa obeleženim čvorovima i štapovima,
  4. Radionički crteži nosača.

Radioničku, proizvodnu dokumentaciju čine sledeći prilozi:

  1. Radionički crtež sklopljenog nosača,
  2. Geometrija štapova i čvorova nosača sa definisanim referentnim tačkama i njihovim međusobnim udaljenjima,
  3. Krojna lista štapova nosača i
  4. Crteži čvornih veza sa usvojenim LKV konekterima i njihovim položajem u odnosu na referentnu tačku čvora.

2. MATERIJALI

2.1. DRVO
Za proizvodnju štapova LKV nosača mora se koristiti zdrava četinarska ili listopadna građa II kvalitetne klase u svemu prema odredbama JUS U.D0.001 - Materijali za izradu drvenih konstrukcija i
tehnički uslovi. Za raspone nosača L < 9.00 m može se koristiti topolova građa druge klase isključivo za štapove ispune. Svi štapovi jednog nosača moraju biti obrađeni tako da širina poprečnog preseka ne sme da odstupa više od ± 1.0 mm. Tolerancija pri krojenju štapova prema krojnoj listi je ± 1.0 mm. Drugačija obrada drveta ili druge vrste drveta nisu dozvoljene.

2.2. METALNI LKV-C KONEKTERI

Metalni LKV-C konekteri se proizvode po zaštićenoj tehnologiji i u sistemu LKV se mogu koristiti samo konekteri tipa LKV-C . Metalni koneketeri tipa LKV-C se proizvode od čelicnog lima debljine t=1.5mm prema odredbama BS 1449, poglavlje 1B, ili od čelika za duboko izvlačenje JUS C.B3.530, č.0146, HT - 40 sa površinskom zaštitom izvednom prethodnim pocinčavanjem lima sa 275 grama cinka po 1.0 m" površine.
Nosivost metalnih konektera se određuje ispitivanjem serija epruveta do sloma prema USLOVIMA ISPITIVANJA NOSIVOSTI METALNIH LKV KONEKTERA.
Iz rezultata isptivanja epruveta i uzoraka do sloma formirana je tablica nosivosti metalnih konektera u zavisnosti od orijentacije i pravca sile, drvenih vlakanaca i podužnog smera konektera, koju koristi Programski paket za automatski dizajn Lakih Krovnih Vezača.

3. PROIZVODNJA

Proizvodnja Lakih Krovnih Vezača je organizovana u LKV pogonima na opremi za proizvodnju nosača po sistemu LKV. Osnovni delovi opreme su LKV radni stolovi koji formiraju nepomerljivi šablon za montažu štapova sistema i postavljanje i centrisanje metalnih konektera u čvorovima sistema i hidraulička presa za jednovremeno obostrano utiskivanje konektera. Drugačija oprema i drugi načini utiskivanja LKV-C konektera nisu dozvoljeni.
Mere tolerancija pri proizvodnji nosača su:

  • za raspon nosača: L/1000
  • za visinu nosača: H/500.

O proizvodnji nosača se mora voditi precizna evidencija, koja obuhvata podatke o projektu, tipu nosača, kvalitetu građe, kvalitetu konektera i stanju opreme. Presom za utiskivanje rukuje atestirani rukovaoc, a za kvalitet proizvodnje odgovara rukovodilac smene i šef proizvodnje. Tokom rada se moraju preduzeti sve propisana mere HTZ zaštite.

4. TRANSPORT

Lokalni transport nosača i transport nosača do gradilišta kao i vertikalni transport na objektu mora biti tako organizovan da isključi svaku mogućnost oštećenja štapova ili čvornih veza nosača. Nosači se transportuju u položaju u kome će biti izloženi opterećenju u toku eksploatacije. Za kamionski transport moraju se obezbediti oslonci nosača u projektovanim ili privremenim čvorovima. Ukoliko se uvode privremeni oslonci, dopusnkim statičkim proračunom se mora dokazati stabilnost sistema u transportu za dvostruku sopstvenu težinu.

5. MONTAŽA

Uslovi montaže se moraju definisati posebnim projektom montaže koji je dužan da izradi montažer LKV konstrukcije, prema lokalnim uslovima na gradilištu i koji mora da podnese projektantu kosntrukcije na saglasnost. Ovim projektom se mora definisati horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, upotreba skele, eventualna upotreba specijalne opreme i alata. Oslonačke veze i veze drvenih elemenata međusobno, uključujući i spregove za ukrućenje moraju se izvesti prema projektu i proračunu veza i oslonačkih veza.

6. DOKAZ KVALITETA

Za isporučenu krovnu LKV konstrukciju moraju se dati atesti o kvalitetu u konektera i podaci o upotrebljenoj građi, kao i podaci o uslovima proizvodnje. U nedostatku valjanih dokaza, po posebnom nalogu, može se zahtevati ispitivanje montirane konstrukcije probnim opterećenjem, prema uslovima za ispitivanje konstrukcija. Ova ispitivanja mogu vršiti isključvivo organizacije, registrovane za tu vrstu delatnosti.

7. GARANTNI ROK

Za proizvedenu i montiranu konstrukciju proizvođač i montažer LKV konstrukcije, daju garanciju kvaliteta svojih radova u trajanju od 5 (pet) godina od dana isporuke, odnosno od dana montaže.
U garantnom periodu, sve uočene greške ili propusti nadoknađuju se u punom iznosu vrednosti radova na sanaciji konstrukcije.

 

 

Srodni članci (prema tagu):

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...