LKV sistem

UPOTREBA LKV-C KONEKTERA U PRAKSI

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura malih i srednjih raspona. Zasnovan je na upotrebi LKV-C konektera. Primenom LKV rešetkastih nosača izvode se krovovi sa ili bez stambenog potkrovlja najraznovrsnijih oblika krovnih struktura sa malim utroškom drveta, standardnog i proverenog kvaliteta nosača, male težine osnovnih elemenata i izuzetno ekonomičnog i efikasnog transporta i montaže.

LKV – LAKI KROVNI VEZAČI

Laki Krovni Vezači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo definisanoj i zaštićenoj LKV tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva - metalnog LKV-C konektera, kojim se formiraju čvorne veze štapova rešetkastih statičkih sistema, čiji su štapovi ispune, gornjeg i donjeg pojasa u jednoj ravni. Značajna prednost sistema LKV nad gradnjom klasičnih krovnih konstrukcija ogleda se u sledećem:

 • Rad sa gradilišta je u najvećoj meri prenet u radionicu.
 • Nosači se proizvode na industrijalizovan način u specijalizovanim radionicama i fabrikama u velikim serijama, na radnim pistama, uz upotrebu posebnih presa i opreme i transportuju na gradilište.

PREDNOSTI

 • Industrijska proizvodnja i stroga kontrola kvaliteta ugrađenog materijala garantuju visoki kvalitet i standardnost kvaliteta.
 • Posledica kontrole proizvodnje je maksimalna racionalnost u izradi nosača: dimenzije štapova i površine metalnih konektera u čvornim vezama se odredjuju iz uslova potpune iskorišćenosti dozvoljenih naprezanja.
 • Rad na gradilištu se svodi na čistu montažu najčešće bez upotrebe mehanizacije angažovanjem priučene radne snage. Brza montaža, zbog male mase nosača i mogućnost izvođenja skoro pod svim klimatskim uslovima, čine gradnju krovnih struktura u sistemu LKV nezamenljivim u kriznim situacijama ili u vreme intenzivne obnove i rekonstrukcije objekata zahvaćenih ratnim razaranjima.
 • Na nisku cenu izradjenog krova u sistemu LKV utiču veoma mala potrošnja gradje,upotrba najracionalnijeg spojnog sredstva - LKV konektera - za formiranje čvornih veza i nastavaka štapova, niska cena transporta i jednostavna i brza montaža bez upotrebe snažne mehanizacije i uz jeftinu radnu snagu Dimenzionalni asortiman nosača LKV sistema omogućuju racionalnu i brzu gradnju svih klasičnih oblika krovova: jednovodnih, dvovodnih, četvorovodnih i složenih krovova, praktično nad bilo kakvom osnovom objekta, sa stambenim ili bez stambenog potkrovlja.
 • Primenom LKV tehnologije se mogu, nad izvedenom betonskom pločom, formirati stambena potkrovlja racionalnog volumena, neopterećenog krovnim stolicama niti bilo kakvim elementima krovne konstrukcije u podu ili na pregradama.
 • Sistem LKV racionalno primenljiv i u slučajevima potrebe za trajnom sanacijom prokišnjavanja ravnih krovova stambenih, javnih, indusrijskih i drugih objekata.
 • Pravilnom primenom tipskih elemenata sistema LKV mogu se veoma racionalno graditi nadstrešnice, magacini i hangari za poljoprivredne i druge mašine, industrijska skladišta i laki objekti za stanovanje.
 • Sistematizacijom i klasifikacijom osnovnih elemenata sistema LKV omogućeno je kataloško projektovanje krovnih struktura po svim pravilima otvorene prefabrikacije.
 • Standardni oblici LKV nosača pokrivaju raspone od 2.40m do 15.00m sa korakom od 0.60 m sa više različitih nagiba krovnih ravni, koje najčešće zavise od primenjenog krovnog pokrivača. Kod rekonstrukcije ili dogradnje krovova nad postojećim ili oštećenim objektima moguća je primena standardnih oblika LKV nosača i primena svih standardnih tipova krovnih pokrivača.
 • Posledica primene principa otvorene prefabrikacije u projektovanju sistema LKV je nabavka nosača na stovarištima građevinskog materijala ili narudžbinom kod proizvodjača, po sistemu koji već uveliko važi za proizvodnju i distribuciju gradjevinske stolarije.

 

Srodni članci (prema tagu):

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...