Mini pitch tereni

Mini pitch tereni

Republika Srbija, Ministarstvo omladine i sporta, raspisalo je konkurs za realizaciju projekta „Izgradnja malih sportskih terena za mlade- mini pič“, na koji je LKV CENTAR u potpunosti odgovorio.

CILJEVI PROJEKTA

Osnovni ciljevi projekta usklađeni su prioritetima Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije i Nacionalne strategije za mlade:

 • doprinos unapređenju brige o deci i mladima kroz unapređenje uslova za bavljenje sportom u školama i lokalnim sportskim organizacijama;
 • stvaranje boljih mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom u cilju kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i razvoja mladih;
 • sistemsko planiranje razvoja i odžavanje sportskih terena;
 • unapređenje aktivne participacije mladih u kreiranju sportskih i drugih aktivnosti u lokalnoj zajednici i podsticaj razmene iskustva i saradnje, iniciranje zajedničkih projekata lokalnih zajednica (turniri, kulturne i edukativne manifestacije) u cilju prevencije negativnih socijalnih pojava (nasilje na sportskim terenima, marginalizovanje određenih grupa zasnovano na nacionalnoj i verskoj osnovi).

TEHNIČKI OPIS

Opšte

Predmet ovog projekta je izgradnja sportskog terena sa veštačkom travom i pratećom opremom (golovi, ograda…)

Teren je oblikovan kao “Mini pitch” –teren, višenamenski (fudbal, odbojka, košarka…) dimenzija 20,00m x 40,00m, sa prostorom za golove dimenzija 2,00 x3,00x 1,00m; iznad golova predviđeno je da se postave koševi.

Projektna dokumentacija

Glavni projekat, sa svim potrebnim detaljima, koji obezbeđuje grad/opština, izradiće se na osnovu tipskog idejnog rešenja u svemu prema konkretnoj lokaciji, topografiji terena i urbanističko-tehničkim uslovima.

Radovi će se izvoditi u skladu sa glavnim projektom i drugom tehničkom dokumentacijom koja je po zakonu neophodna za izvođenje radova i za dobijanje upotrebne dozvole.

Pripremne radnje – izvođenje radova finansira grad/opština

 1. Podloga

  Podloga za veštačku travu:

  • Planirano je da se prvo uradi iskop zemlje, planiranje i valjanje posteljice, betoniranje armirano – betonskih temelja za ogradu;
  • Ako nema pristupnih prilaza do terena, betoniranje prilaza ispred kapija (četiri), dimenzija 1,20 x 1,20m, debljine do 10cm;
  • Nasipanje, planiranje i valjanje tamponskog sloja šljunkovitim materijalom (debljina ovog sloja je 10 do 15cm);
  • Noseći sloj može biti jedan od dva koji slede:
  1. armirano-betonska ploča debljine do 10cm,
  2. dva asfaltna sloja: noseći sloj sa krupnijom granulacijom agregata, debljine 6cm, i iznad njega završni sloj sa sitnijom granulacijom debljine 3cm. (Ukupno do 9cm asfalta).

  Noseći sloj treba da ima ravnu gornju površinu koja je u blagom padu tako da je omogućeno nesmetano oticanje atmosferske vode. Nisu dozvoljene denivelacije veće od 1cm.

 2. Drenaža  (po potrebi)

  Neophodno je da se obezbedi da sva atmosferska voda može da se odvede sa površine terena kao i sa prostora oko terena…Ukoliko je oticanje vode otežano i voda se zadržava na rubovima terena, potrebno je uraditi drenažu upotrebom rigola ili drenažnih (perforiranih, plastičnih,…) cevi.

Završna faza – izvođenje radova finansira Ministarstvo omladine i sporta

 1. Ograda

  Planirano je da se teren ogradi ogradom postavljenom neposredno uz ivicu veštačke trave (20x40m). Predviđeno je da ograda budeod drvenih, finalno obrađenih i zaštićenih dasaka debljine 5cm, horizontalno postavljenih i  fiksiranih na podkonstrukciju od čeličnih profila. (Ovakva ograda je takozvana “martinela”). Podkonstrukcija ograde treba da je bezbedno fiksirana u podlogu ( potrebno je da se stubovi podkonstrukcije ankeruju u trakaste temelje, dimenzija 30x40cm). Visina ograde je na podužnim stranama terena 1,2m, dok se na kraćim stranama terena, gde su golovi, visina menja kaskadno, kao što je prikazano na crtežu u prilogu.

  Ulaz na teren je kroz četiri kapije koje su postavljene u središnjem delu podužnih strana terena, po dve sa svake strane. Na sredini obe podužne ograde predvideti postavljanje čeličnog stuba koji bi služio za postavljanje mreže za odbojku.

 2. Veštačka trava

  Teren se pokriva sintetičkom travom dužine vlakana 50mm sa ispunom kvarcnog peska i gumenog agregata.

OPIS RADOVA

  Pripremne radnje:

 1. Obeležavanje terena (dimenzije 40m x 20m); prethodno snimanje terena;
 2. Mašinski iskop zemlje – dubina iskopa 20cm;
 3. Planiranje i valjanje podloge/posteljice;
 4. Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog materijala; izvršiti zbijanje; debljina 10cm;
 5. Betoniranje armirano – betonske ploče debljine 10cm; ugradnja armaturne mreže; marka betona MB30 ili varijanta asfaltiranja u dva sloja asfalta;
 6. Betoniranje prilaza ispred kapija (četiri), dimenzija 1,20 x 1,20m, debljine do 10cm;
 7. Ručni iskop za trakasti temelj sa odvozom materijala iz iskopa;
 8. Izrada armirano – betonskih temelja za ogradu, dimenzija preseka 30x40cm; marka betona MB30;
 9. Izrada i ugradnja ankernih ploča za ogradu (po detaljima iz projekta);
 10. Nabavka i polaganje perforiranih drenažnih plastičnih (PVC) cevi, prečnika 100mm;
 11. Nepredviđeni radovi – oko 5% od predračunske vrednosti pripremnih radova.

 12. Završna faza:

 13. Izrada i montaža ograde oko terena (tzv. “martinela”) od kutijastih profila pravougaonog preseka 50 x 100 x 3mm, kvadratnog preseka 50 x50 x3mm, kao i hladno oblikovanih profila “L” 50 x 50 x3mm za koje se vezuje daska. Kvalitet čelika je Č0361. Daska je debljine 5cm, zaštićena šmirglanjem i sa dva premaza sadolinom;
 14. Montaža metalnih golova dimenzija (3 x 2 x 1m), golove uklopiti u m”martinelu”;
 15. Montaža koševa u svemu prema projektu; podkonstrukcija je od čeličnih cevi; koševe postaviti iznad glova;
 16. Montaža čeličnog stuba Ф133 x 4mm za postavljanje mreže za odbojku. Kvalitet čelika Č0361;
 17. Postavljanje veštačke trave sa obeležavanjem linija širine min. 8cm;
 18. Nepredviđeni radovi – oko 5% od predračunske vrednosti završnih radova.

Napomena: U slučaju da se koristi postojeći teren koji ima potrebnu podlogu, vrednost pripremnih radova može da bude znatno niža.

 

 

O nama

    LKV CENTAR iz Beograda je specijalizovana kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu drvenih konstrukcija.

    Sistem projektovanja u drvetu je osmišljen putem Lakih Krovnih Vezača. To je industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo kontrolisanoj i zaštićenoj tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenih objekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata...

Opširnije...

Naša misija

    Davno, u doba kada je najstariji čovekov predak napustio pećinu kao svoje prirodno sklonište i sačinio prvu strehu od granja i lišća, započinje jedan dugi proces koji nikada neće biti okončan – veština gradnje čovekovog krova nad glavom.

   Krov istinski predstavlja prvu konstrukciju koju je čovek osmislio i izveo.

   Drvo, taj ponekad zaboravljen, ali nikada napušten građevinski materijal, služio je i danas služi za realizaciju čovekovih graditeljskih ostvarenja, koja su odražavala vreme u kome nastaju, klimatske uslove, raspoloživu tehniku, nivo obrazovanja čoveka, njegov intelektualni, socijalni i religiozni status...

Opširnije...